Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, dalej jako „RODO”), w związku z prowadzoną działalnością Parafia informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana następujących danych osobowych:
  1. Imię/imiona;
  2. Nazwisko;
  3. Obywatelstwo;
  4. Adres do korespondencji;
  5. Adres zameldowania;
  6. Adres zamieszkania;
  7. Adres e-mail;
  8. Numer telefonu;
  9. Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy;
  10. Numer rachunku bankowego;
  11. Inne dane zawarte w tytule wpłaty;
  będzie Rzymskokatolicka Parafia pw. Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu (adres siedziby: ul. Bajana 47a, Kod pocztowy: 54-129, Wrocław, Województwo dolnośląskie, Polska), reprezentowana przez urzędującego księdza proboszcza (dalej jako: „Parafia”).
 2. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: gadowwielki@archidiecezja.wroc.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w związku z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
  3. jeżeli będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jako uzasadnione interesy administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 5. Odbiorcami lub podmiotami przetwarzającymi (procesorami) Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy administratora, inne podmioty, takie jak: biuro rachunkowe, firma informatyczna, podmioty wspierające Parafię w sprawach prawnych i administracyjnych oraz podmioty współpracujące z Parafią w zakresie realizacji celów Parafii.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe w zakresie danych osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.